Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

Usługi HR

Ekspansja firmy wiąże się z jej wzrostem. Nowe zlecenia, inwestycje czy kontrakty - wszystko to wymaga większej ilości rąk do pracy. Prowadząc działalność gospodarczą na Węgrzech oczywistym jest, że taniej i wygodniej będzie zatrudnić kogoś na miejscu, niż ściągać ludzi z Polski. Rekrutacja pracowników na Węgrzech nie nastręcza też specjalnych problemów natury językowej czy biurokratycznej, bo istnieją firmy, które kompleksowo przeprowadzają cały proces w imieniu przedsiębiorcy.

Usługi HR na Węgrzech mogą obejmować wszystkie etapy poszukiwania i rekrutacji nowych pracowników lub odbywać się w sposób częściowy. Całościowy HR polega na tym, że biuro doradcze występuje jako reprezentant polskiej firmy i samo zajmuje się selekcją kandydatów, przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych oraz wyborem najlepszych pracowników. Potem następuje etap negocjowania i podpisywania umowy oraz ewentualne przeprowadzanie szkoleń czy wdrażanie pracowników. Wszystko oczywiście według wytycznych i w stałym kontakcie z właścicielem przedsiębiorstwa.

Częściowy HR na Węgrzech może dotyczyć dowolnego z powyższych etapów rekrutacji, w zależności od potrzeb zleceniodawcy.

Podczas zatrudniania pracowników na Węgrzech istotne jest także zabezpieczenie interesów właściciela firmy. Biura doradcze udzielają zazwyczaj gwarancji na znalezienie personelu odpowiadającego oczekiwaniom przedsiębiorcy. Jeśli zatrudnione osoby nie spełnią jego oczekiwań, to można ubiegać się o bezpłatne powtórzenie procesu rekrutacji.

Formalności związane z zatrudnianiem pracowników na Węgrzech są praktycznie takie same jak te, które trzeba załatwić w Polsce. Utrudnieniem jest oczywiście język, dlatego w razie wątpliwości warto zdecydować się na usługę całościowego lub częściowego HR na Węgrzech. W poniższym tekście przedstawiamy najważniejsze przepisy, które określają kształt podpisywanej w tym kraju umowy o pracę:

1. Umowa o pracę na Węgrzech formułowana jest w oparciu o Kodeks Pracy.

2. Umowa musi mieć formę pisemną, musi zawierać wysokość wynagrodzenia oraz określać zakres obowiązków pracownika. Powinna także znaleźć się w niej data rozpoczęcia pracy.

3. Umowa na okres próbny na Węgrzech może być podpisana na maksymalnie 3 miesiące. Nawet podpisując dwie oddzielne umowy na okres próbny, ich łączny czas trwania nie może przekroczyć 3 miesięcy.

4. Umowę można podpisać na czas określony lub nieokreślony. Jeśli w umowie nie zawrzemy informacji o jej zakończeniu, to będzie ona automatycznie traktowana jako umowa na czas nieokreślony. Zatrudnianie pracownika na czas określony nie może trwać dłużej niż 5 lat.

5. Podstawowym wymiarem pracy jest zawarty w Kodeksie etat liczący 40 godzin tygodniowo. Możliwe jest zatrudnienie pracownika w innym wymiarze godzinowym, co musi zostać dokładnie określone w umowie. Podpisywana umowa musi zawierać także punkty dotyczące ewentualnej pracy zdalnej (sposobu jej rozliczania) lub okresowego wykonywania pracy dla innego pracodawcy.

6. Urlop na Węgrzech to według Kodeksu pracy 20 dni rocznie. Normalnie nie można go zamienić na ekwiwalent pieniężny, jest to dopuszczalne jedynie w wypadku rozwiązania umowy o pracę.

7. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić za porozumieniem stron lub przez wypowiedzenie. Umowę na czas próbny lub określony można wypowiedzieć bez uzasadnienia, jednak w przypadku umowy na czas określony pracownik będzie miał prawo do wszystkich świadczeń pracowniczych do końca jej okresu trwania (maksymalnie 12 miesięcy).

Nowy Kodeks Pracy na Węgrzech przewiduje dużo więcej wolności w formułowaniu postanowień umowy o pracę. Możliwe jest wprowadzenie elastycznego czasu pracy lub odstępstw od przepisów Kodeksu w przypadku stanowisk kierowniczych. Najważniejszym jest zawsze, aby dobrze się ze sobą porozumieć i wszystkie uzgodnione kwestie dokładnie opisać w zawieranej umowie.